Pages

Thursday, September 17, 2015

Proces po zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky

Po provedení zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky oznámí Mezinárodní úřad tento mezinárodní zápis všem smluvním státům Madridské dohody či Protokolu o této dohodě. Oznámení se provádí do těch států, které jsou uvedeny na přihlášce ochranné známky. Smluvní státy mohou provést do jednoho roku od data, kdy obdrží oznámení o provedení mezinárodního zápisu, zamítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce, pokud je v rozporu s jejich vnitrostátními předpisy. Smluvní státy Protokolu mohou po vydání svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit až na 18 měsíců a opírá-li se zamítnutí o námitku, kterou podala odpovědná osoba, může být po předchozím upozornění toto odmítnutí sděleno i po vypršení této lhůty.

Jestliže je vyznačený stát členem jak Madridské dohody, tak Protokolu o této dohodě, může mezinárodní ochranné známce odmítnout ochranu na svém území pouze v jednoleté lhůtě od data, kdy přijala oznámení o mezinárodním zápisu. Prodloužená lhůta 18 měsíců zde není možná. Doba ochranné známky je deset let s možností prodloužení na dalších deset let.

Po dobu pěti let je mezinárodní zápis ochranné známky závislý na existenci zápisu ochranné známky v ČR. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k zániku v této lhůtě pěti let, dojde ke zrušení i mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku. V případě, že dojde ke zrušení v závislosti na základním národním zápisu či základní národní přihlášce, pak má její vlastník lhůtu tři měsíce, od data zrušení, aby požádal o převedení mezinárodního zápisu na národní přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech. O tuto změnu je potřeba zažádat u zápisných úřadů v jednotlivých státech, které mají povinnost v těchto případech uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání samotné přihlášky.Thursday, September 3, 2015

EU a USA Ochranná známka

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť sa tak stáva v očiach spotrebiteľov dôveryhodnejšia a spoľahlivejšia, čím sa upevňuje Vaša pozícia na trhu. Ochranná známka by mala byť súčasťou každého kvalitného firemného portfólia, pretože takáto ochranná známka môže byť cenným obchodným aktívom spoločnosti.
Ochranná známka je akékoľvek slovo, fráza, značka, symbol, dizajn, zvuk, farba, alebo kombinácia slov, fráz, značiek, symbolov, dizajnov, zvukov alebo farieb, ktorá slúži na identifikáciu a rozlíšenie Vášho výrobku od ostatných.
Vďaka registrácií ochrannej známky získavate pre váš podnik konkurenčnú výhodu (práva z ochrannej známky sú oveľa “silnejšie” ako “samotná” ochrana podľa obchodného zákonníka), tieto práva sa uplatňujú práve vtedy, keď sú porušované práva: parazitovanie, napodobňovanie, apod
Registrovaná ochranná známka uľahčuje dôkaznú situáciu, takže v práve ste v takýchto prípadoch vy.
Logo označenej (R) alebo (TM) dáva zákazníkom aj konkurenciou jasne najavo, kto má tu výsadné postavenie.
Podľa toho v čom podnikáte, sa môžete rozhodnúť, či zvolíte ochrannú známku v národnú, Spoločenstva (platí pre Európsku úniu) alebo medzinárodné.
Ak vám vystačí si registrovať ochrannú známku iba tzv. národnou cestou, tak stačí podať prihlášku na príslušný úrad danej krajiny.

Najdôležitejšie otázky, ktoré si musíte položiť!

Viac tried vyššie poplatky. Poplatky za registráciu ochrannej známky sa zvyšujú každou ďalšou triedou tovarov alebo služieb, pre ktorú si ochrannú známku dáte registrovať. A týchto tried je 45. Majitelia ochranných známok si zvyčajne zvolia 2-3 triedy. Triedenie tovarov a služieb je na celom svete rovnaké, pretože sú k tomu štáty viazané medzinárodnými dohovormi.
Viac krajín vyššie poplatky. Kľúčovou otázkou pri registrácii ochrannej známky je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo logo chránená. Stačí iba jedna krajina alebo je už lepšie uplatniť si ochranu v celej EU? Stačí ochrana v USA a EU alebo je treba ochranu rozšíriť aj do Číny. Majitelia označení si zvyčajne nevyberú Čínu a iné krajiny, kde je následná vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva k ochrannej známke nízka, pretože z dôvodu slabej vymožiteľnosti je význam ochranný v týchto krajinách finančne nerentabilný.
Obrázok alebo slovo. Ťažkou otázkou pri registrácii ochrannej známky je aj rozhodnúť sa, či chrániť značku vo forme slova alebo logo vo forme obrázku alebo obidve vzájomnej kombinácii alebo každé z nich dvoma samostatnými ochrannými známkami. Ochrana loga alebo slova obrazovou slovnou ochrannou známkou je ľahšie získať v prihlasovacom konaní ale ochrana slova je slabšia, pretože je chránené iba v spojení so obrazovou časťou ochrannej známky. Druhá nevýhoda obrazových a kombinovaných ochranných známok je, že logo sa po čase môže čiastočne alebo podstatne zmeniť, pričom čím je zmena väčšia tým menej chráni pôvodná ochranná známka nové logo a slovo v jeho spojení. Výhodou čisto slovných ochranných známok je sila ich ochrany, teda dané slovo úplne monopolizujú v prospech jeho majiteľa, bez možnosti prihlásenie daného slova iným subjektom a diferencovať ho iným spojeným logom.


Konflikt so skoršími ochrannými známkami. Ďalším problémom pri registrácií ochranných známok je skontrolovať či Vašu značku alebo logo už nemá registrovaný niekto pred Vami. Rešerš konfliktu s existujúcej značky a loga si vyžaduje skontrolovať, či v jednotlivých štátoch alebo na úrovni EU už nie skôr registrovaná ochranná známka s rovnakým alebo podobným slovným znením alebo vyobrazením. V prípade podania prihlášky, ktorá obsahuje značku alebo logo rovnakú alebo podobnú so skoršou značkou alebo logom bude prihláška ochrannej známky zamietnutá a registračné poplatky nebudú vrátené.

Tuesday, August 25, 2015

Založenie firmy v Anglicku

Anglické spoločnosti (skratky Ltd., LP, LLP) sú skvelou možnosťou na rozšírenie možnosti podnikania aj mimo Českej republiky alebo na prijatie zaujímavých investícii od externých investorov na medzinárodnej úrovni. Právna forma spoločnosti Limited je známa po celom svete a vo viacerých obchodných stykoch býva často preferovanejšia ako lokálne spoločnosti. Všetky aktivity, ktoré vykonáva v rámci svojej činnosti česká s.r.o. môže vykonávať aj anglická obchodná spoločnosť. Medzi najdôležitejši výhody založenia spoločnosti v Anglicku je, že spoločnosť za zakladá bez akýchkoľvek úkonov notára (neplatia sa teda ďalšie poplatky spojené s overovaním korporátnych dokumentov), spoločnosť je založená v priebehu niekoľkých hodín, spoločnosť môže vykonávať podnikateľské aktivity bez obmedzenia predmetov podnikania (teda nevyžaduje sa žiadne živnostenské oprávnenie). Spoločnosť v Anglicku môže najímať živnostníkov bez akýchkoľvek obmedzení, byť jediným spoločníkom neobmedzeného počtu spoločností, platiť dane v UK ako aj si vyplácať dividendy kedykoľvek, spoločnosť môže byť daňovo kontrolovaná len do 9 mesiacov po podaní daňového priznania. Jednou z výhod je taktiež ručenie spoločníkov. Ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti je obmedzené len na majetok spoločnosti a pri likvidácii spoločnosti je súkromný majetok spoločníkov nedotknuteľný. Taktiež je tu výhoda aj z hľadiska základného imania spoločnosti, kedže Ltd. nemá povinnosť vytvárať základné imanie.

Typy firiem v Anglicku
Podľa anglického práva rozoznávame tieto typy obchodných spoločností:
·         Ltd. (Limited Company)
·         LP (Limited Partnership)
·         LLP (Limited Liability Partnership)

Ltd. (Limited Company) - Z hľadiska právnej formy ako aj z daňového hľadiska by sme mohli anglickú spoločnosť Ltd. (Limited Company) prirovnať k českej akciovej spoločnosti. Okrem právnej formy Ltd. rozoznávame podľa anglického korporátneho práva aj LP (Limited Partnership), ktorá je obdobou komanditnej spoločnosti. 

Často zakladanou formou spoločnosti je LLP (Limited Liability Partnership), ktorej výhodou je hlavne obmedzené ručenie pre všetkých spoločníkov a taktiež aj daňová transparentnosť, čo znamená, že spoločnosť nepodlieha zdaneniu na úrovni spoločnosti (spoločnosť ako taká neplatí daň z príjmu). Z hľadiska porovnania by sme ju mohli prirovnať k verejnej obchodnej spoločnosti. Keďže LLP nemá kapitál, nemá ani akcionárov. Takýto typ spoločnosti však má členov partnerstva. Zakladajú ju minimálne dvaja členovia a môžu to byť tak fyzické ako aj právnické osoby. Spoločnosť má povinnosť viesť účtovníctvo a audit je nutný pre stredné a veľké podniky. Každý typ anglickej spoločnosti musí v obchodnom mene obsahovať aj skratku právnej formy obchodnej spoločnosti (a teda Ltd., LP alebo LLP).

Zdaňovanie firiem v Anglicku

Sila anglickej ekonomiky, voľný trh tovaru a služieb či priaznivé daňové zaobchádzanie s príjmami z dividend, robia z Veľkej Británie jedno z najobľúbenejších miest pre podnikanie. Registrácia britskej spoločnosti priťahuje podnikateľov z Európy a iných krajín sveta aj kvôli vysokej prestíži a dôveryhodnosti.V Anglicku existuje stabilný právny systém a množstvo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré napomaháju rozmachu zakladania anglických spoločností. Založenie anglickej spoločnosti oproti iným krajinám v Európe je rýchle. Využíva sa tiež v kombinácii s offshore spoločnosťami a to najmä v súvislosti s efektívnou daňovou optimalizáciou. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa miesta podnikania anglickej spoločnosti, môže byť spravovaná z hociktorého miesta na svete a môže podnikať kdekoľvek na svete.
Základné informácie o zdaňovaní firiem Anglicku sú nasledujúce:
– Daň z príjmu pri zisku do 300.000 GBP - 20%
– Daň z príjmu pri zisku nad 300.000 GBP - 21%
– Sadzba DPH - 20%
Z hľadiska daňového zaťaženia anglickej spoločnosti Ltd. a LLP  je výhodnejšia práve forma LLP, pretože pri Ltd. dochádza k zdaneniu ziskov na úrovni spoločnosti a taktiež aj na úrovni samotných spoločníkov. V prvej úrovni zdanenia sa zdaňujú zisky, ktoré spoločnosť za určité zdaňovacie obdobie dosiahla. V druhej vlne zdanenia sa zdaňujú aj spoločné zisky vyplatené vo forme dividend.

Anonymita spoločníkov v anglickej spoločnosti

Spoločníci a konatelia anglickej spoločnosti Ltd. sú registrovaní vo verejne prístupných obchodných registroch a ich identita je verejne známa. Rovnako tomu je aj pri anglickej spoločnosti LP a LLP. Je však viacero spôsobov, ako možno identitu spoločníkov v anglickej spoločnosti utajiť. Jednou z možností je anglickú firmu vlastní napr. americká LLC v Delaware. Práve pri americkej LLC je identita spoločníkov úplne utajená.

Rýchlosť založenia firmy v Anglicku  

Rýchlosť založenia firmy v Anglicku vzhľadom na podmienky založenia obchodnej spoločnosti v Česku sú takmer neporovnateľné. Či už sa na túto problematiku pozeráme z časového alebo byrokratického hľadiska, v jednoduchosti založenia spoločnosti jasne vedie anglická spoločnosť. Firma v Anglicku je pr ideálnych podmienkach založená do 24 hodín. Komplikácie môžu vzniknúť najmä ak obchodné meno zakladajúcej spoločnosti obsahuje zakázané slovo alebo je zhodné s názvom už existujúcej spoločnosti.

Povinnosti v anglickej spoločnosti po jej založení
Jednou z povinností, ktoré spoločnosť po založení musí riešiť, je platenie úradných ročných poplatkov pre Companies House – anglický obchodný register. Ďalšou povinnosťou je, tak ako aj v iných krajinách, podávať daňové priznanie. Lehota na podanie daňového priznania sa podstatne líši od českej úpravy. Pri anglickej spoločnosti ste povinný podať daňové priznanie 12 mesiacov po skončení účtovného obdobia spoločnosti. Koniec účtovného obdobia však nemusí byť len 31. december. Ďalšou povinnosťou spoločnosti je platenie poplatkov za registrované sídlo za každý rok existencie spoločnosti. Vo väčšine prípadov sa tento poplatok platí za obdobie 12 mesiacov od založenia spoločnosti.


Každá anglická spoločnosť má povinnosť mať na území UK registrované sídlo. Táto adresa má slúžiť najmä na úradné doručovanie. V Anglicku je viacero poskytovateľov registrovaného sídla, ktorých služby sú spojené nielen s poskytovaním doručovacej adresy, ale taktiež aj na preposielanie prijatej pošty. Túto službu si môžete objednať pri založení firmy alebo následne po vzniku spoločnosti. Služba sídla je vo väčšine prípadov spoplatnená za 12 mesiacov a zahŕňa najmä poplatok za adresu spoločnosti a preposielanie úradnej pošty (korešpondencia z obchodného registra, z daňového úradu, atď.).

Thursday, August 13, 2015

Založení firmy v Anglii


Anglické společnosti (zkratky Ltd., LP, LLP) jsou skvělou možností na rozšíření možnosti podnikání i mimo České republiky nebo na přijetí zajímavých investici od externích investorů na mezinárodní úrovni.