Pages

Tuesday, August 25, 2015

Založenie firmy v Anglicku

Anglické spoločnosti (skratky Ltd., LP, LLP) sú skvelou možnosťou na rozšírenie možnosti podnikania aj mimo Českej republiky alebo na prijatie zaujímavých investícii od externých investorov na medzinárodnej úrovni. Právna forma spoločnosti Limited je známa po celom svete a vo viacerých obchodných stykoch býva často preferovanejšia ako lokálne spoločnosti. Všetky aktivity, ktoré vykonáva v rámci svojej činnosti česká s.r.o. môže vykonávať aj anglická obchodná spoločnosť. Medzi najdôležitejši výhody založenia spoločnosti v Anglicku je, že spoločnosť za zakladá bez akýchkoľvek úkonov notára (neplatia sa teda ďalšie poplatky spojené s overovaním korporátnych dokumentov), spoločnosť je založená v priebehu niekoľkých hodín, spoločnosť môže vykonávať podnikateľské aktivity bez obmedzenia predmetov podnikania (teda nevyžaduje sa žiadne živnostenské oprávnenie). Spoločnosť v Anglicku môže najímať živnostníkov bez akýchkoľvek obmedzení, byť jediným spoločníkom neobmedzeného počtu spoločností, platiť dane v UK ako aj si vyplácať dividendy kedykoľvek, spoločnosť môže byť daňovo kontrolovaná len do 9 mesiacov po podaní daňového priznania. Jednou z výhod je taktiež ručenie spoločníkov. Ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti je obmedzené len na majetok spoločnosti a pri likvidácii spoločnosti je súkromný majetok spoločníkov nedotknuteľný. Taktiež je tu výhoda aj z hľadiska základného imania spoločnosti, kedže Ltd. nemá povinnosť vytvárať základné imanie.

Typy firiem v Anglicku
Podľa anglického práva rozoznávame tieto typy obchodných spoločností:
·         Ltd. (Limited Company)
·         LP (Limited Partnership)
·         LLP (Limited Liability Partnership)

Ltd. (Limited Company) - Z hľadiska právnej formy ako aj z daňového hľadiska by sme mohli anglickú spoločnosť Ltd. (Limited Company) prirovnať k českej akciovej spoločnosti. Okrem právnej formy Ltd. rozoznávame podľa anglického korporátneho práva aj LP (Limited Partnership), ktorá je obdobou komanditnej spoločnosti. 

Často zakladanou formou spoločnosti je LLP (Limited Liability Partnership), ktorej výhodou je hlavne obmedzené ručenie pre všetkých spoločníkov a taktiež aj daňová transparentnosť, čo znamená, že spoločnosť nepodlieha zdaneniu na úrovni spoločnosti (spoločnosť ako taká neplatí daň z príjmu). Z hľadiska porovnania by sme ju mohli prirovnať k verejnej obchodnej spoločnosti. Keďže LLP nemá kapitál, nemá ani akcionárov. Takýto typ spoločnosti však má členov partnerstva. Zakladajú ju minimálne dvaja členovia a môžu to byť tak fyzické ako aj právnické osoby. Spoločnosť má povinnosť viesť účtovníctvo a audit je nutný pre stredné a veľké podniky. Každý typ anglickej spoločnosti musí v obchodnom mene obsahovať aj skratku právnej formy obchodnej spoločnosti (a teda Ltd., LP alebo LLP).

Zdaňovanie firiem v Anglicku

Sila anglickej ekonomiky, voľný trh tovaru a služieb či priaznivé daňové zaobchádzanie s príjmami z dividend, robia z Veľkej Británie jedno z najobľúbenejších miest pre podnikanie. Registrácia britskej spoločnosti priťahuje podnikateľov z Európy a iných krajín sveta aj kvôli vysokej prestíži a dôveryhodnosti.V Anglicku existuje stabilný právny systém a množstvo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré napomaháju rozmachu zakladania anglických spoločností. Založenie anglickej spoločnosti oproti iným krajinám v Európe je rýchle. Využíva sa tiež v kombinácii s offshore spoločnosťami a to najmä v súvislosti s efektívnou daňovou optimalizáciou. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa miesta podnikania anglickej spoločnosti, môže byť spravovaná z hociktorého miesta na svete a môže podnikať kdekoľvek na svete.
Základné informácie o zdaňovaní firiem Anglicku sú nasledujúce:
– Daň z príjmu pri zisku do 300.000 GBP - 20%
– Daň z príjmu pri zisku nad 300.000 GBP - 21%
– Sadzba DPH - 20%
Z hľadiska daňového zaťaženia anglickej spoločnosti Ltd. a LLP  je výhodnejšia práve forma LLP, pretože pri Ltd. dochádza k zdaneniu ziskov na úrovni spoločnosti a taktiež aj na úrovni samotných spoločníkov. V prvej úrovni zdanenia sa zdaňujú zisky, ktoré spoločnosť za určité zdaňovacie obdobie dosiahla. V druhej vlne zdanenia sa zdaňujú aj spoločné zisky vyplatené vo forme dividend.

Anonymita spoločníkov v anglickej spoločnosti

Spoločníci a konatelia anglickej spoločnosti Ltd. sú registrovaní vo verejne prístupných obchodných registroch a ich identita je verejne známa. Rovnako tomu je aj pri anglickej spoločnosti LP a LLP. Je však viacero spôsobov, ako možno identitu spoločníkov v anglickej spoločnosti utajiť. Jednou z možností je anglickú firmu vlastní napr. americká LLC v Delaware. Práve pri americkej LLC je identita spoločníkov úplne utajená.

Rýchlosť založenia firmy v Anglicku  

Rýchlosť založenia firmy v Anglicku vzhľadom na podmienky založenia obchodnej spoločnosti v Česku sú takmer neporovnateľné. Či už sa na túto problematiku pozeráme z časového alebo byrokratického hľadiska, v jednoduchosti založenia spoločnosti jasne vedie anglická spoločnosť. Firma v Anglicku je pr ideálnych podmienkach založená do 24 hodín. Komplikácie môžu vzniknúť najmä ak obchodné meno zakladajúcej spoločnosti obsahuje zakázané slovo alebo je zhodné s názvom už existujúcej spoločnosti.

Povinnosti v anglickej spoločnosti po jej založení
Jednou z povinností, ktoré spoločnosť po založení musí riešiť, je platenie úradných ročných poplatkov pre Companies House – anglický obchodný register. Ďalšou povinnosťou je, tak ako aj v iných krajinách, podávať daňové priznanie. Lehota na podanie daňového priznania sa podstatne líši od českej úpravy. Pri anglickej spoločnosti ste povinný podať daňové priznanie 12 mesiacov po skončení účtovného obdobia spoločnosti. Koniec účtovného obdobia však nemusí byť len 31. december. Ďalšou povinnosťou spoločnosti je platenie poplatkov za registrované sídlo za každý rok existencie spoločnosti. Vo väčšine prípadov sa tento poplatok platí za obdobie 12 mesiacov od založenia spoločnosti.


Každá anglická spoločnosť má povinnosť mať na území UK registrované sídlo. Táto adresa má slúžiť najmä na úradné doručovanie. V Anglicku je viacero poskytovateľov registrovaného sídla, ktorých služby sú spojené nielen s poskytovaním doručovacej adresy, ale taktiež aj na preposielanie prijatej pošty. Túto službu si môžete objednať pri založení firmy alebo následne po vzniku spoločnosti. Služba sídla je vo väčšine prípadov spoplatnená za 12 mesiacov a zahŕňa najmä poplatok za adresu spoločnosti a preposielanie úradnej pošty (korešpondencia z obchodného registra, z daňového úradu, atď.).

No comments:

Post a Comment