Pages

Thursday, September 17, 2015

Proces po zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky

Po provedení zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky oznámí Mezinárodní úřad tento mezinárodní zápis všem smluvním státům Madridské dohody či Protokolu o této dohodě. Oznámení se provádí do těch států, které jsou uvedeny na přihlášce ochranné známky. Smluvní státy mohou provést do jednoho roku od data, kdy obdrží oznámení o provedení mezinárodního zápisu, zamítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce, pokud je v rozporu s jejich vnitrostátními předpisy. Smluvní státy Protokolu mohou po vydání svého prohlášení tuto lhůtu prodloužit až na 18 měsíců a opírá-li se zamítnutí o námitku, kterou podala odpovědná osoba, může být po předchozím upozornění toto odmítnutí sděleno i po vypršení této lhůty.

Jestliže je vyznačený stát členem jak Madridské dohody, tak Protokolu o této dohodě, může mezinárodní ochranné známce odmítnout ochranu na svém území pouze v jednoleté lhůtě od data, kdy přijala oznámení o mezinárodním zápisu. Prodloužená lhůta 18 měsíců zde není možná. Doba ochranné známky je deset let s možností prodloužení na dalších deset let.

Po dobu pěti let je mezinárodní zápis ochranné známky závislý na existenci zápisu ochranné známky v ČR. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k zániku v této lhůtě pěti let, dojde ke zrušení i mezinárodního zápisu v mezinárodním rejstříku. V případě, že dojde ke zrušení v závislosti na základním národním zápisu či základní národní přihlášce, pak má její vlastník lhůtu tři měsíce, od data zrušení, aby požádal o převedení mezinárodního zápisu na národní přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech. O tuto změnu je potřeba zažádat u zápisných úřadů v jednotlivých státech, které mají povinnost v těchto případech uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání samotné přihlášky.Thursday, September 3, 2015

EU a USA Ochranná známka

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť sa tak stáva v očiach spotrebiteľov dôveryhodnejšia a spoľahlivejšia, čím sa upevňuje Vaša pozícia na trhu. Ochranná známka by mala byť súčasťou každého kvalitného firemného portfólia, pretože takáto ochranná známka môže byť cenným obchodným aktívom spoločnosti.
Ochranná známka je akékoľvek slovo, fráza, značka, symbol, dizajn, zvuk, farba, alebo kombinácia slov, fráz, značiek, symbolov, dizajnov, zvukov alebo farieb, ktorá slúži na identifikáciu a rozlíšenie Vášho výrobku od ostatných.
Vďaka registrácií ochrannej známky získavate pre váš podnik konkurenčnú výhodu (práva z ochrannej známky sú oveľa “silnejšie” ako “samotná” ochrana podľa obchodného zákonníka), tieto práva sa uplatňujú práve vtedy, keď sú porušované práva: parazitovanie, napodobňovanie, apod
Registrovaná ochranná známka uľahčuje dôkaznú situáciu, takže v práve ste v takýchto prípadoch vy.
Logo označenej (R) alebo (TM) dáva zákazníkom aj konkurenciou jasne najavo, kto má tu výsadné postavenie.
Podľa toho v čom podnikáte, sa môžete rozhodnúť, či zvolíte ochrannú známku v národnú, Spoločenstva (platí pre Európsku úniu) alebo medzinárodné.
Ak vám vystačí si registrovať ochrannú známku iba tzv. národnou cestou, tak stačí podať prihlášku na príslušný úrad danej krajiny.

Najdôležitejšie otázky, ktoré si musíte položiť!

Viac tried vyššie poplatky. Poplatky za registráciu ochrannej známky sa zvyšujú každou ďalšou triedou tovarov alebo služieb, pre ktorú si ochrannú známku dáte registrovať. A týchto tried je 45. Majitelia ochranných známok si zvyčajne zvolia 2-3 triedy. Triedenie tovarov a služieb je na celom svete rovnaké, pretože sú k tomu štáty viazané medzinárodnými dohovormi.
Viac krajín vyššie poplatky. Kľúčovou otázkou pri registrácii ochrannej známky je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo logo chránená. Stačí iba jedna krajina alebo je už lepšie uplatniť si ochranu v celej EU? Stačí ochrana v USA a EU alebo je treba ochranu rozšíriť aj do Číny. Majitelia označení si zvyčajne nevyberú Čínu a iné krajiny, kde je následná vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva k ochrannej známke nízka, pretože z dôvodu slabej vymožiteľnosti je význam ochranný v týchto krajinách finančne nerentabilný.
Obrázok alebo slovo. Ťažkou otázkou pri registrácii ochrannej známky je aj rozhodnúť sa, či chrániť značku vo forme slova alebo logo vo forme obrázku alebo obidve vzájomnej kombinácii alebo každé z nich dvoma samostatnými ochrannými známkami. Ochrana loga alebo slova obrazovou slovnou ochrannou známkou je ľahšie získať v prihlasovacom konaní ale ochrana slova je slabšia, pretože je chránené iba v spojení so obrazovou časťou ochrannej známky. Druhá nevýhoda obrazových a kombinovaných ochranných známok je, že logo sa po čase môže čiastočne alebo podstatne zmeniť, pričom čím je zmena väčšia tým menej chráni pôvodná ochranná známka nové logo a slovo v jeho spojení. Výhodou čisto slovných ochranných známok je sila ich ochrany, teda dané slovo úplne monopolizujú v prospech jeho majiteľa, bez možnosti prihlásenie daného slova iným subjektom a diferencovať ho iným spojeným logom.


Konflikt so skoršími ochrannými známkami. Ďalším problémom pri registrácií ochranných známok je skontrolovať či Vašu značku alebo logo už nemá registrovaný niekto pred Vami. Rešerš konfliktu s existujúcej značky a loga si vyžaduje skontrolovať, či v jednotlivých štátoch alebo na úrovni EU už nie skôr registrovaná ochranná známka s rovnakým alebo podobným slovným znením alebo vyobrazením. V prípade podania prihlášky, ktorá obsahuje značku alebo logo rovnakú alebo podobnú so skoršou značkou alebo logom bude prihláška ochrannej známky zamietnutá a registračné poplatky nebudú vrátené.